Arenduskoja põhieesmärk on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

Arenduskoja alaeesmärgid on
 • Põhieesmärki taotlevate juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine
 • Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine
 • Erinevate sihtgruppide tegevuse propageerimine ja toetamine
 • Koolitustegevuse korraldamine
 • Info- ja õppepäevade organiseerimine ja läbiviimine
 • Kirjastustegevus
 • Ettevõtlus- ja individuaalkonsultatsioonid, s.h juriidiline nõustamine
 • Osalemine mitmesugustes projektides
 • Seltsitegevuse ja külaelu toetamine ning edendamine
 • Loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine
 • Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine
 • Maamajanduse s.h väikeettevõtlusele arengule uute võimaluste otsimine
 • Maapiirkondades uute töökohtade loomisele ja alternatiiv- põllumajandusmajandustegevuste populariseerimine
 • Uuringute ja analüüside teostamine
 • Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengustrateegia koostamine, elluviimine ja arendamine
 • Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste ja ohtude selgitamine

Arenduskoda annab välja Tapa valla ajalehti nii eesti kui vene keeles. Eestikeelse ajalehe "Sõnumed" trükiarv on 3 600 ning ilmub kaks korda kuus. Venekeelne ajaleht "Tapaskie Vesti" näeb trükivalgust iga kuu 1 200 eksemplarina. Muulaste (Tapa, Tamsalu) integratsiooniprojekti raames on Arenduskoda korraldanud muukeelsetele koolieelikutele eesti keele, kultuuriloo ja kodukandi ajaloo tutvustamist. Vastavalt nõudlusele arvuti-, inglise ja eesti keele õppe järele, oleme organiseerinud vastavaid kursusi täiskasvanutele. Eesti keele kursuse läbinutel on võimalik riikliku keele-eksamikomisjoni ees taotleda Eesti kodakondsust.

s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee