Eesmärgid

Arenduskoja alaeesmärgid on
 • Põhieesmärki taotlevate juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine
 • Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine
 • Erinevate sihtgruppide tegevuse propageerimine ja toetamine
 • Koolitustegevuse korraldamine
 • Info- ja õppepäevade organiseerimine ja läbiviimine
 • Kirjastustegevus
 • Ettevõtlus- ja individuaalkonsultatsioonid, s.h juriidiline nõustamine
 • Osalemine mitmesugustes projektides
 • Seltsitegevuse ja külaelu toetamine ning edendamine
 • Loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine
 • Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine
 • Maamajanduse s.h väikeettevõtlusele arengule uute võimaluste otsimine
 • Maapiirkondades uute töökohtade loomisele ja alternatiiv- põllumajandusmajandustegevuste populariseerimine
 • Uuringute ja analüüside teostamine
 • Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengustrateegia koostamine, elluviimine ja arendamine
 • Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste ja ohtude selgitamine

 

Scroll to top