Põhikiri

Mittetulundusühing Arenduskoda

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing ARENDUSKODA (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. Ühing arendab majandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.
1.4. Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks asutada struktuuriüksusi ja ühinguid. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.
1.5. Ühingu juhtimisorganid on: üldkoosolek, juhatus. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või (ja) audiitorkontrolli.
1.6. Mittetulundusühingu nimi on ARENDUSKODA, inglise keelne vaste on DEVELOPMENT CENTRE
1.7. Ühingu asukoht on Roheline tn 19, Tapa linna, Tapa vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik. Ühingu tegevus hõlmab haldusreformi eelseid (15.10.2017) MTÜ Arenduskoja liikmeks olnud omavalitsuste territooriume ning ühendab liikmeid Tapa, Kadrina ja Haljala vallast Lääne-Virumaal, Kuusalu vallast ja Loksa linnast Harjumaal ning Järva vallast Järvamaal.
1.8. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.
1.9. Ühingul on sümboolika atribuutika ning selle kasutamise ainuõigus.

II PÕHIEESMÄRK JA ALAEESMÄRGID

2.1. Ühingu põhieesmärk on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.
2.2. Ühingu alaeesmärgid on:
2.2.1. Põhieesmärki taotlevate juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine, partnerluse arendamine;
2.2.2. teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine;
2.2.3. erinevate sihtgruppide tegevuse propageerimine ja toetamine.
2.2.4. koolitustegevuse korraldamine;
2.2.5. info- ja õppepäevade organiseerimine ja läbiviimine;
2.2.6. kirjastustegevus;
2.2.7. ettevõtlus- ja individuaalkonsultatsioonid, s.h juriidiline nõustamine;
2.2.8. osalemine mitmesugustes projektides;
2.2.9. seltsitegevuse ja külaelu toetamine ning edendamine;
2.2.10. loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
2.2.11. ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine;
2.2.12. maamajanduse s.h väikeettevõtlusele arengule uute võimaluste otsimine. Maapiirkondades uute töökohtade loomisele ning alternatiiv- põllumajandusmajandustegevuste populariseerimisele kaasaaitamine;
2.2.13. uuringute ja analüüside teostamine;
2.2.14. kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengustrateegia koostamine, elluviimine ja arendamine.
2.3. Põhieesmärgi saavutamiseks ühing:
2.3.1. Teeb oma ettepanekuid maaelu puudutavate, s.h riiklike projektide ja seadusandlike aktide eelnõude arutamisel Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, maa-, linna- ja vallavalitsustele, asutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele;
2.3.2. esindab ühingut riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides;
2.3.3. osaleb kohalikke tegevusgruppe ühendavas üle-eestilises ja rahvusvahelises koostöövõrgustikus;
2.3.4. osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arengut toetavates projektides;
2.3.5. viib ellu piirkonna integreeritud arengustrateegiat tuginedes kolme sektori partnerlusele;
2.3.6. korraldab piirkonna tegevusprojektide rahastamist, nõustamist ja teostab järelevalvet. Korraldab konkursse projektiideede saamiseks;
2.3.7. koordineerib ja korraldab liikmesorganisatsioonide koostööd;
2.3.8. loob ise ja aitab kaasa andmebaaside loomisele;
2.3.9. analüüsib ja teostab või tellib uuringuid;
2.3.10. valmistab, tellib, ostab, müüb ning levitab teavet, s.h. kirjalikke õppematerjale ja vajalikke teatmematerjale, trükiseid ja muid infokandjaid;
2.3.11. algatab, aitab korraldada ja korraldab koolitusi, õppusi, seminare, konverentse ning õpiringide ja arengurühmade tegevust, loenguid;
2.3.12. selgitab soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, toetab maainimesi sotsiaalse toimetuleku suurendamisel ning maapiirkonna tööhõive parandamisel;
2.3.13. koolitab liikmeid ja rakendab nende teadmisi võrgustiku kaudu;
2.3.14. toetab keskkonnateadlikkuse kujundamist läbi keskkonda säästva mõtteviisi ja ettevõtluse arendamise;
2.3.15. vajadusel moodustab töögruppe ja hindamiskomisjone ühingu eesmärkide täitmiseks.

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.2. Liikmeteks on:
3.2.1 avaliku sektori esindajatest kohalikud omavalitsusüksused (edaspidi omavalitsused);
3.2.2. mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ning sihtasutused, mis tegutsevad punktis 1.7 loetletud omavalitsusüksuste territooriumil;
3.2.3.ettevõtlussektori esindajatest äriühingute esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, mis tegutsevad punktis 1.7 loetletud omavalitsusüksuste territooriumil.
3.3. Iga esindatud omavalitsuse kohta kuulub liikmeskonda vähemalt üks sama omavalitsuse haldusterritooriumil tegutseva ettevõtlussektori esindaja ja mittetulundussektori esindaja. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks ning liikmeskond on avalik.
3.4. Avaliku sektori osakaal igal ühingu organi otsustustasandil peab jääma alla 50 %.
3.5. Ühingu tegevuspiirkonnaks loetakse piirkonda, mille territoorium langeb kokku nende omavalitsuste piiridega, mis on ühingu liikmed.
3.6. Ühingusse võivad kuuluda kohalikud omavalitsused, mis moodustavad ühtse tervikliku geograafilise piirkonna, millel on ühine majanduslik ja sotsiaalne huvi.
3.7. Ühingu sisseastumismaksu ei kehtestata. Aasta liikmemaksu arvutamise aluseks on elanike arv kohalikus omavalitsuses majandusaasta 1. jaanuari seisuga. Liikmemaksu tasumise tingimused, korra ja suuruse määrab juhatus.
3.8. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 4  kuu jooksul.
3.9. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.10. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
3.10.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
3.10.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
3.10.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
3.10.4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul;
3.10.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
3.11. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
3.12. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse käsitlemist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
3.13 Ühingu liikmed tohivad olla ainult ühe LEADER tüüpi meetme kohaliku tegevusgrupi liikmed

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
4.1.2. olla valitud ühingu organite liikmeks;
4.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
4.2.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
4.2.3. tasuma määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

V ÜLDKOOSOLEK

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek.
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1. põhikirja muutmine;
5.2.2. eesmärgi muutmine;
5.2.3.juhatuse liikmete arvu määramine;
5.2.4.juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.2.5.eelarve kinnitamine;
5.2.6. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
5.2.7. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
5.2.8. liikmemaksu kinnitamine;
5.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
5.2.10. revisjonikomisjoni vajaduse määramine ja revisjonikomisjoni liikmete kinnitamine;
5.2.11. strateegia ning selle muudatuste kinnitamine.
5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.3.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
5.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
5.3.3. tegevusstrateegia kinnitamiseks;
5.3.4. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt 1(ühe) tunni pärast. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
5.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

VI JUHATUS

6.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 6, kuid mitte rohkem kui 8 liiget.
6.1.1. Juhatuse liikmete arv ei saa olla väiksem liikmeks olevate omavalitsuste arvust pikemat aega kui 6 kuud. Juhatuse liikmete arvust peab avaliku sektori esindajate osakaal olema alla 50%.
6.1.2. Kui üldkoosolek ei otsusta teisiti, toimuvad juhatuse liikmete valimised kolmes voorus s.t avaliku sektori esindajate valimine, mittetulundussektori esindajate valimine, ettevõtlussektori esindajate valimine. Igas voorus on ühingu liikmel üks hääl, voorude toimumise järjekord loositakse. Valituks osutavad enim hääli saanud kandidaadid. Võrdselt hääli saanute vahel korraldatakse täiendav hääletusvoor.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks. Juhatuse tööd juhib juhatuse poolt valitud juhatuse esimees.
6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
6.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
6.5.1. juhatuse esimehe asetäitja valimine;
6.5.2. tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;
6.5.3. liikmemaksude tasumise korra ja suuruse määramine;
6.4 1. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude arvestuse pidamine;
6.5.5. uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;
6.5.6. ühingu tegevuskava, strateegia koostamine;
6.5.7. aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
6.5.8. eelarveprojekti läbivaatamine ning esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
6.5.9. põhivara soetamise, laenude võtmise, vara pantimise, rentimise jm tehingute tegemine;
6.5.10. personali tööle võtmine ja töölt vabastamine;
6.5.11. personali pädevuse nõuete ja neile töötasu määramine;
6.5.12. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
6.5.13. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
6.5.14. ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda;
6.5.15. LEADER strateegia rakendamine ja projektide hindamine tegevuspiirkonnas;
6.5.16 LEADER projektide hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni kinnitamine;
6.5.17. esindaja määramine LEADER projektide hindamiskomisjoni;
6.5.18. LEADER toetusega seotud strateegia rakendamise rakenduskava koostamine ja kinnitamine;
6.5.19. LEADER strateegia rakenduskava kinnitamine ja rakenduskava rakendamisega seotud otsuste vastu võtmine;
6.5.20. liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise otsustamine;
6.5.21. audiitori kinnitamine kuni kolmeks aastaks.
6.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
6.7. Ühingu juhatus moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks, konkursside korraldamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt ühingu liikmeskonda.
6.8. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
6.9. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele.
6.10. Juhatus peab ühingu liikmetele andma vajalikku teavet ühingu juhtimise kohta ja esitab nende nõudel vastava aruande.
6.11. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

VII ÜHINGU TEGEVJUHT

7.1. Ühingu tegevjuht:
7.1.1. Juhib ühingu jooksvat tegevust ja vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuste täitmise eest;
7.1.2. Valmistab ette kõik küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;
7.1.3. Käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades ühingu vara ja vahendeid, esindab ühingut kõigis toimingutes ja tehingutes;
7.1.4. Sõlmib lepinguid ja tehinguid ning võib võtta ühingule kohustusi kinnitatud eelarve piires;
7.1.5. Kuni eelarve kinnitamiseni on tegevjuhil õigus teha ühes kuus kulutusi 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarvest.
7.1.6. Otsustab teisi juhatuse poolt talle lahendamiseks antud küsimusi ulatuses, mis ei kuulu ühingu teiste organite ainupädevusse;
7.1.7. Võtab osa juhatuse koosolekutest.

VIII JÄRELVALVE

8.1. Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline ja/või audiitor. Revisjonikomisjon valitakse põhikirjas sätestatud korras kolmeks aastaks.
8.2. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist.
8.3. Revisjonikomisjon või audiitor koostavad revisjoni ja/või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

IX ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmetest.
9.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3.  Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

MTÜ ARENDUSKODA  põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 12.06.2006, Tapal.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 30.09.2008, Tapal.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 01.02.2013, Tapal.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 21.04.2015, Vaiatus.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 29.01.2016, Tapal.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 17.04.2018, Võhmal.
MTÜ ARENDUSKODA  muudetud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 30.01.2019, Lehtses.

Scroll to top