Lõppenud on Arenduskoja liikmete rahulolu uuring

Ajavahemikul 03.04.-09.04.2023 viis Osaühing KT Europroject Management MTÜ Arenduskoda tellimusel läbi Arenduskoja liikmete rahulolu uuringu, mille eesmärgiks oli saada sisendit uue perioodi strateegia ettevalmistamise käigus korraldatava sisehindamise koolitusele.

Küsimustik koosnes viiest teemast: 1) eestvedamine ja juhtimine, 2) personalijuhtimine, 3) koostöö huvigruppidega, 4) ressursside juhtimine ja 5) teenuste osutamine. Oma rahulolu palusime hinnata 5-punkti skaalal (ei ole üldse rahul – pigem ei ole rahul – keskmiselt rahul – pigem olen rahul – väga rahul – ei soovi vastata). Lisaks oli iga teema lõpus võimalus esitada parendusettepanekuid.

Uuringu otselink veebis vastamiseks saadeti Arenduskoja liikmetele, projektijuhtidele ja strateegia töörühmade liikmetele, kokku 85 inimesele. Uuringule vastamine oli anonüümne. Küsitlusele vastuseid  laekus kokku 44, neist 9 esindasid avalikku sektorit (KOV), 21 mittetulundussektorit (MTÜ, SA) ja 10 ettevõtlussektorit (OÜ, FIE). Neli vastajat valisid vastusevariandi „Muu“ ja nende seas oli töögrupi liige, ebaregulaarse lepinguga Arenduskojas töötaja, ajalehe esindaja. Laekunud vastused moodustasid 51,8% koguvalimist, seega võib lugeda uuringu õnnestunuks.
Link uuringu kokkuvõttele.
Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top